آراد برندینگ
خانه / ترجمه / ترجمه تخصصی انواع متون مهندسی

ترجمه تخصصی انواع متون مهندسی

برای ترجمه تخصصی انواع متون رشته های فنی و مهندسی یک مترجم باید به اصطلاحات تخصصی آن رشته آگاهی داشته باشد.
 متن زیر نمونه ای است از ترجمه متون تخصصی شهرسازی:

It is possible to define urban spatial structure as the outcome of two inter-dependent processes by which first, artifacts and second activities are allocated to specific sites. The first locates the physical infrastructure (i.e. the stock of buildings, etc.) in response to the aggregate demand for space made by all activities; the second locates the activities within this physical stock according to their functional relationships with each other. This distinction between the spatial organization of activities and of the stock which accommodates them is well known. The overall process can be seen as symbiotic, with activities creating a demand for stock, which once built, constrains their location.

ترجمه متن: امکانپذیر است که ساختار فضایی شهر را به عنوان خروجی دو پروسه همبسته تعریف کرد که در یکی صنایع و در دیگری فعالیتها به مکانهای خاصی تخصیص داده شده اند. در اولین مورد زیرساختهای فیزیکی را ( مانند ساختمانها و غیره ) در پاسخ به تقاضای متراکم برای فضای ساخته شده توسط همه فعالیتها جای می دهد . در دومی فعالیتها را در ارتباط با این ذخیره فیزیکی بر اساس ارتباط کارکردی با یکدیگر جای می دهد . این تمایز بین سازمان فضایی فعالیتها و ذخایری که آنها را ( در خود ) جا می دهد به خوبی شناخته شده است . پروسه کلی می تواند به عنوان همزیستی فعالیتهایی که تقاضا برای ذخایر را به وجود می آورند ، دیده شود که وقتی یکی ساخته می شود مکان آنها را تحمیل می کند

مطلب پیشنهادی

انجام سفارش ترجمه انگلیسی رشته مهندسی

بسیاری از موسسات زبان کار سفارش و انجام ترجمه انگلیسی رشته های مهندسی مانند برق، نرم افزار، معماری و …. را با قیمت های مقطوع انجام می دهند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ