آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / روایی و پایایی در پایان نامه کارشناسی ارشد

روایی و پایایی در پایان نامه کارشناسی ارشد

اعتبار یا روایی (Validity) و پایایی (Reliability) دو معیار اساسی از معیارهای مقبولیت تحقیق به شمار می آیند.

اعتبار یا روایی (Validity)
اعتبار یا روایی: آیا آنچه را که می¬خواهیم بسنجیم را توانسته¬ایم بسنجیم. یک سنجه تجربی تا چه حد معنای واقعی مفهوم مورد بررسی را به قدر کافی منعکس می¬کند. در واقع اعتبار، صحت سؤال‌های شده در پرسشنامه را می¬سنجد که آیا واقعاً موضوع مربوط را اندازگیری می¬کند یا خیر

 راهکارهای افزایش اعتبار
اعتبار صوری 
۱ـ اعتبار محتوا 
اعتباری نمونه¬گیری
اعتبار همزمان یا وابسته به معیار 
۲ـ اعتبار تجربی 
اعتبار ناهمزمان یا پیوسته، پیش¬بینی
۳ـ اعتبار سازه
۱ـ اعتبار محتوا (Content Validity): منظور اعتبار محتوا این است که معرف¬ها تا چه میزان وجه مختلف مورد نظر را می¬سنجد یا بعبارتی یک سنجه تا چه میزان طیفی از فضاهایی را که در مفهوم گنجانده شده است را در برمی¬گیرد. تعریف اعتبار محتوا تا حد زیادی با تعریف اعتبار مشابه است.
الف) اعتباری صوری (Face Validity): شناسایی اعتبار شاخصها یا معرف¬های پژوهش از طریق مراجعه به داوران، متخصصان در آن زمینه است. بنابراین مفهوم اعتبار صوری بر ارزیابی ذهنی پژوهشگر و هیئت داوران است.
ب) اعتبار نمونه¬گیری: (Sampling Validity): در این اعتبار به این مسئله می¬پردازد که آیا جامعه، شرایط یا افراد، صفات مورد نظر بطور کافی بوسیلة ابزار اندازه¬گیری مورد نظر نمونه‌گیری شده است یا خیر. بعبارتی دیگر آیا در تحقیق، نمونه¬های ما نمایایی از جمعیت، رفتار و غیره وجود دارد. یعنی اینکه نمونه، معرف کل باشد و تورش (اشکال) نداشته  باشد.
۲ـ اعتبار تجربی (اعتبار ملاک، معیار) (Empirical Validity): هدف شناخت بین افراد با نتایج است. یعنی در عمل به سنجش متغیرها بپردازیم.
الف) اعتبار همزمان: چنانچه دستاوردهای یک تحقیق با واقعیت فعلی مقایسه شود، در آن صورت اعتبار تجربی همزمان خوانده می¬شود.
ب) اعتبار ناهمزمان: معمولاً این نکته موردنظر است که اگر نتایج تحقیق انجام شده با نتایج واقعی که بعدها یا در آینده موفق می¬شود یا مطابقت داشته باشد، اصطلاحاً تحقیق انجام شده دارای اعتبار پیش¬بینی است. مثلاً در آزمون آزمایشی رتبه¬ها ۱ تا ۳ مشخص شده است، چنانچه در آزمون واقعی همان افراد رتبه ۱ تا ۳ را کسب کرده¬اند، اصطلاحاً گفته می¬شود آن آزمون دارای اعتبار پیش¬بینی بوده است.
۳ـ اعتبار سازه (Construct Validity): این اعتبار بر روابط منطقی میان متغیرها استوار است. در ایجاد ارتباط بین سنجه¬ها با چارچوب نظری کلی، بدین جهت که مشخص شود آیا ابزار تحقیق با مفاهیم پیش فرض¬های نظری رابطه دارد یا خیر؟ یا اینکه ابزار اندازه¬گیری تا چه حد یک سازه یا خصیصه¬ای را که مبنای نظری دارد می¬سنجد. (بررسی تناسب سنجه¬ها با چارچوب نظری)
علاوه بر موارد فوق از اعتبار درونی internal Validity و  اعتبار بیرونی External Validity نیز یاد شده است.
اعتبار درونی internal Validity: همان اعتبار است و این سوال را مطرح می¬کند که آیا نتایج حاصل از تحقیق پاسخگویی سوالها یا فرض¬های بیان  شده در تحقیق درست است.
اعتبار بیرونی: قابلیت تعمیم نتایج تحقیق مطرح است. آیا می¬توان یافته¬های حاصل از تحقیق را به گروههای بزرگتر یا مشابه تعمیم داد.

پایایی (قابلیت اعتماد) Reliability
 (دقت روش اندازه¬گیری) پایایی عبارت است از اینکه آیا هر روش خاصی، هرگاه چندین بار در مورد موضوع واحدی به کار برده شود، هر بار نتیجه یکسانی به دست می¬دهد؟ یعنی اگر چندین بار آزمودنی¬ها را تحت شرایط یکسان اندازه¬گیری کنیم نتیجه¬های بدست آمده یکسان است. (حصول نتایج مشابه در تکرار اعمال قبلی) بنابراین پایایی نشان دهندة گستردة میزان خطایی است که  وسیلة اندازه¬گیری  ممکن است داشته باشد. بنابراین هر چه میزان خطا کمتر باشد پایانی ابزار تحقیق بیشتر خواهد بود.
بنابراین چنانچه میزان خطا با میزان نتایج مساوی باشد در آن صورت میزان پایایی صفر است و چنانچه میزان خطا صفر باشد میزان پایایی یک خواهد بود.
ضریب پایایی بین صفر و یک است. در صورتی که آزمون فاقد پایایی باشد. نتایج به دست آمده را نمی توان به سایر تحقیقات تعمیم داد.

راهکارهای افزایش پایایی (قابلیت اعتماد) 
۱ـ روش آزمون باز آزمون
۲ـ روش دو نیمه¬سازی
۳ـ روش صور موازی (فرمهای موازی)
۴ـ روش ثبات
۱ـ روش آزمون بازآزمون: Test Re Test
در این روش آزمون دو بار تکرار می¬شود. در این روش همبستگی بین نتایج حاصل را در دو زمان بررسی می¬کنیم. (آزمون مجدد)
۲ـ روش دو نیمه¬سازی: Split Hatf
در این روش ابزار تحقیق  به دو نیمه تقسیم می¬شود.
۳ـ روش صور موازی: Parallel Forms استفاده از آزمون همتا بر دو گروه کاملاً مشابه. 
۴ـ روش ثبات:
آزمون بیش از دو بار تکرار شود.

مشاوره و انجام پروپوزال و پایان نامه
مرکز پژوهش و ترجمه ایران با داشتن کادری مجرب آمادگی دارد تا در انجام و نوشتن پایان نامه و پروپوزال ارشد و دکتری یاریگر شما باشد.
خدمات ما:
نوشتن پایان نامه و پروپوزال
ترجمه انواع متون تخصصی
تایپ و صحافی پایان نامه
مزیت های ما:
پرداخت اقساطی حق التحقیق در هنگام تحویل هر فصل
انجام کار با کیفیت
کادر متشکل از اساتید با تجربه
تماس با نویسنده پروپوزال یا پایان نامه
تایپ با کیفیت پروپوزال و پایان نامه مطابق با فرمت دانشگاه شما

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ