آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق تمام گرایش ها

نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق تمام گرایش ها

نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق در تمام گرایش ها و موضوعات دلخواه شما با تضمین کیفیت و در اسرع وقت پذیرفته می شود.
 
تعریف آئین دادرسی مدنی ـ «آیین» در لغت فارسی از  جمله به مفهوم (رسم ، شیوه و روش) آمده است. مجموعه  تشریفاتی را مشخص میکند که از طریق آنها مشکل حقوقی (به مفهوم اعم) برای رسیدن به راهحلی حقوقی (بهمفهوم اعم)، به مرجع قضایی تسلیم میگردد. 
بنابراین اگر «مشکل حقوقی» به مفهوم اعم، مدنی باشد با آیین دادرسی مدنی، اگر کیفری باشد با آیین دادرسی کیفری و اگر اداری باشد با آیین دادرسی اداری روبهرو خواهیم بود تضییع حق دیگران و یا انکار آن، اگر چه ممنوع است، اما علیالوصول، ممنوعیت به قید مجازات نمیباشد در این صورت، مدعی حق، در صورتی که جهت احقاق و شناسایی حق خود مایل به اقدام قانونی باشد باید در مراجع صالحهی قضایی علیه فاعل اقامهی دعوا نماید. 
در این صورت، چون «مشکل حقوقی» به مفهوم اعم، مدنی است، خواهان در مقام اقامه دعوا و تعقیب آن، خوانده در  مقام دفاع و مرجع صالح در مقام رسیدگی و صدور رأی، اصول و قواعدی را باید رعایت نماید که آیین دادرسی مدنی نامیده میشود. 
اما در مواردی قانونگذار تضییع و انکار حقوق دیگران را به قید مجازات ممنوع کردهاست. برای مثال صدور چک بلامحل نه تنها ممنوع است بلکه این ممنوعیت ضمانت اجرای کیفری دارد.
 در مواردی تضییع یا انکار حقوق دیگران توسط دولت یا تشکیلات عمومی غیردولتی صورت میگیرد، در این حالت چون «مشکل حقوقی» به مفهوماعم، اداری تلقی می شود، مدعی حق در مقام طرح «شکایت» و طرف مقابل پاسخ به آن و مرجع صالح در مقام رسیدگی و صدور رأی، اصول و قواعدی را باید رعایت نماید که آیین دادرسی اداری خوانده میشود.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ