آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / مشاوره موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی

مشاوره موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی

فیزیولوژی گیاهی یکی از گرایش های مقطع کارشناسی ارشد زیست شناسی است که برای تدوین پایان نامه آن فراگیری روش های تحقیق و داشتن اطلاعات تخصصی دو ابزار مهم است.
 یاختة گیاهی شامل سیتوپلاسمی حاوی یک هسته و اندامک‌های یاخته‌ای گوناگون است. سیتوپلاسم، به علت ترشح واکوئل حجیم مرکزی در بین سایر ضمایم یاخته‌ای به صورت لایه نازک کناری کاهش یافته است. یاخته درون دیوارة اسکلتی پکتوسلولزی محصور است.
– سیتوپلاسم: به ضخامت ۲ تا ۵ کاهش یافته، از یک سیستم کلوئیدی به نام هیالوبلاسم متشکل از تارهای پروتیدی ساخته شده است. در این سیستم شبکة متراکمی از مجاری نوامیکروسکوپی به نام شبکة آندوپلاسمی (ارگاستوپلاسم) منتشر است. روی این تارهای پروتیدی ریبوزوم‌ ها یافت شده که بسختی از میکروزوم‌ ها جدا می‌گردند. میکروزوم‌ ها رشته ‌های تغییر یافتة هیالوپلاسمی‌ اند که در نتیجة تیمار های قبل از قرار گرفتن در دستگاه گریز از مرکز ایجاد شده‌ اند و درون بافت واقعیت وجودی ندارند.
نام ریبوزوم به این دلیل است که حاوی ۴۰% اسید های ریبونوکلئیک (RNA) بوده و باقیمانده آن شامل اسید های آمینه و پروتئین ‌هاست. ریبوزوم محل اصلی ساخت پروتئین‌ های یاخته‌ ای است.

مطلب پیشنهادی

انجام سفارش پایان نامه کشاورزی

در حال حاضر از طریق سایت های آنلاین اینترنتی، این فرصت به وجود آمده تا دانشجویان ارشد رشته کشاورزی، بتوانند سفارش ارزان قیمت خود را ثبت نمایند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ