آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / انتخاب موضوع پایان نامه ارشد

انتخاب موضوع پایان نامه ارشد

برای انتخاب موضوع پایان نامه ارشد بهترین راه این است که به سراغ متغیرهای رشته خود بروید و با برقراری ارتباط منطقی میان آن ها موضوع خود را انتخاب نمایید. آیا می دانید چگونه؟
 متغیرها را می توان براساس رابطه نیز دسته بندی نمود.
متغیر براساس رابطه به ۳ دسته تقسیم می شود:
 اولین دسته، متغیرهای مستقل هستند که این متغیرها نقش علت را بر عهده دارند و بر متغیرهای دیگر تأثیر می گذارند.
دومین دسته، متغیرهای تابع یا وابسته هستند که این متغیرها تابع تغییرات متغیر مستقل هستند و یا در واقع معلول آن ها به حساب می آیند. مثلاً بررسی رابطه هوش و پیشرفت تحصیلی، یا بیسوادی با کمبود درآمد می توان گفت که پیشرفت تحصیلی و کمبود درآمد به ترتیب متغیرهای تابع یا وابسته ای هستند که از متغیرهای هوش و بیسوادی تأثیر می پذیرند.
 دسته سوم، متغیرهای میانگر یا واسطه هستند که گاه به عنوان رابط بین متغیر مستقل و تابع قرار می گیرد.

در دسته بندی کلی متغیرها، گاهی آن ها براساس نقششان دسته بندی می شوند که در این دسته بندی متغیرها به دو گروه متغیرهای علی و متغیرهای توصیفی تقسیم می شوند.
متغیرهای علی در واقع همان متغیرهای مستقل یا غیر وابسته هستند که به عنوان عامل به وجود آورنده یک پدیده مورد مطالعه قرار می گیرند، متغیرهای توصیفی در واقع مبین صفات و ویژگی های یک پدیده یا شیء هستند و در واقع وضع آن را توضیح می دهند و در تحقیقات توصیفی و حتی سایر انواع تحقیق در شناخت وضعیت شیء یا پدیده نقش مهمی دارند و این متغیرها ممکن است از نوع کمی یا کیی باشند. مانند: وضع سنی، وضع تحصیلی، وضع سواد، درآمد، الگوی زندگی، خصوصیات اقتصادی و اجتماعی یک جامعه.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ