آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق در همه گرایش های جزا، خصوصی، عمومی، بین الملل، و در موضوعات دادرسی مدنی، حقوق اداری و… انجام می شود.
 یکی از موضوعات حقوقی مربوط به حقوق اداری است و همچنین موضوع اهلیت در ودیعه یکی از مباحث حقوق اداری است که می توان در خصوص آن دست به تحقیق و پژوهش زد.

اهلیت:
ودیعۀ مجنون و صغیر غیر ممیز بی تردید باطل است.
ودیعۀ سفیه و صغیر ممیز با اذن ولی یا تیم نیز بدون تردید صحیح است.
اما در جایی که سفینه یا صغیر ممیز بدون اذن ولی یا تیّم و بدون هیچ شرط عوضی، مال خود را به دیگری می سپارد و از خدمت رایگان امین سود می برد. محل تأمل است.
 چون سفیه و صغیر ممیز برای مال ارزشی را که لازمۀ حفظ آن است نمی شناسد، برای احراز صفت امانت نیز دقت کافی نمی کنند. به همین جهت احتیاط حکم می کند که برای حمایت از سفیه صغیر ممیز دست او در امانت گذاردن اموال خود باز نماند و مولکول ه اذن ولی یا قیم شود.
قانون مدنی هم در مادۀ ۶۱۰ به پیروی از نظر بعضی از فقها بر همین مبنا تنظیم شده است: «… اگر کسی مالی را از کس دیگر که برای معامله اهلیت ندارد،
به عنوان ودیعه قبول کند، باید آن را به ولی رد ناید و اگر او را دید او ناقص یا تلف شود، ضامن است.
پس اگر مهجور مال خود را به مستودع بسپارد، مستودع در حکم غاصب است و باید مال را به محجور رد کند.
البته با توجه به مفاد مادۀ ۳۰۶ ق.م در جایی که مستودع به دلیل بیم از تلف شدن مالی که در دست کودک یا مجنون یا سفیه است، آن را به عنوان امانت می پذیرد تا به سرپرسشت محجور تسلیم کند به نظر می رسد شرایط ادارۀ فضولی مال محجور جمع باشد و مال نزد مستوع، امانت شرعی است.

در فرضی که مستودع محجور است و مودع اهلیت دارد، اگر مال را به مجنون و صغیر غیر ممیّز بسپارد، مودع مسئول است. چون صرف سپردن مال به این دو، تقصیر محسوب می شود.
مادۀ ۱۲۱۵ ق.م
ولی اگر مودع مال را به غیر ممیز و سفید بسپارد، صغیر ممیز و سفینه مسئول است.
زیرا اینا مفهوم مسئولیت و میزان نقش خود را در تلف مال تمیز می دهند و اقدام آنان را که سبب نزدیک تر به تلف است. باید علّت ورود خسارت شمرد.

چنانکه همین نتیجه از مفهوم مخالف مادۀ ۱۲۱۵ق.م نیز به دست می آید.
در فرض محجور بودن مودع و مستودع، مانند اینکه کودکی مال خود را به کودک دیگر یا سفیه، به ودیعه دهد. در این فرض چون اذن مالک (مودع) نیز اعتبار ندارد، باید گیرندۀ مال را مسئول نقض و تلف آن دانست.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ