آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / انجام پایان نامه دکتری علوم انسانی

انجام پایان نامه دکتری علوم انسانی

برای انجام پایان نامه دکتری رشته های علوم انسانی حتما از مقررات آموزشی و پژوهشی دوره دکترای تخصصی مطلع شوید تا دچار وقفه و مشکلی نشوید.

دانشجویی که برای دورة دکتری چه در دانشگاه های آزاد یا دولتی پذیرفته می شوند در مرحلة آموزشی موظف است بین ۱۲ تا ۳۰ واحد درسی را با مشورت استاد راهنما مطابق برنامة مصوب شورای عالی برنامه ریزی در مدت مجاز دوره با موفقیت بگذراند.

در مجموع تعداد واحد های درسی و رساله در تمام دوره های دکتری داخل حداقل ۴۲ واحد است.
.
دانشجوی مجاز است در هر نیمسال تحصیلی در مرحلة آموزشی بین ۶ تا ۱۰ واحد ثبت نام کند، مگر آنکه واحد های باقیماندة دانشجئ کمتر از ۶ واحد باشد.
حداکثر طول مدت مجاز مرحلة آموزشی چهار نیمسال است و چنانچه دانشجو نتواند در این مدت مرحلة آموزشی را به پایان برساند از ادامة تحصیل محروم خواهد شد.
دانشجویانی که در دورة کارشناسی ارشد (داخل یا خارج) تعداد واحد های لازم را نگذرانده باشند با تصویب گروه آموزشی دانشکده موظف اند کمبود واحد های خود را در مرحلة آموزشی جبران کنند. در هر حال مجموع واحد های آموزشی و درسی کمبود برای هر دانشجو نباید از ۴۰ واحد درسی تجاوز کند.
حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۴ از ۲۰ است. در صورتی که دانشجویی در یک درس نمرة کمتر از ۱۴ بیاورد باید آن را تکرار کند.
در هر حال میانگین کل دانشجو در دورة دکتری نباید از ۱۵ کمتر باشد.
چنانچه میانگین کل نمره های دانشجو در مدت مجاز تحصیل در مرحلة آموزشی به ۱۵ نرسد از ادامة تحصیل محروم خواهد شد.

دانشجویی که در امتحان کلیة دروس قبول شده باشد باید در امتحان جامع که به صورت کتبی و شفاهی است شرکت کند.
نمرة قبولی امتحان از رشتة اصلی و نیز میانگین کل امتحان جامع نباید از ۱۵ کمتر باشد.
کسانی که نمرة امتحان جامع آن ها از ۱۵ کمتر است می توانند برای بار دوم (در مدتی که از حداکثر مجاز تحصیل در دورة آموزشی تجاوز نکند) در امتحان جامع شرکت کنند.
دانشجویی که در امتحان جامع پذیرفته می شود می تواند در مرحلة تدوین رساله ثبت نام کند.

تعداد واحد رساله در دوره های دکتری ۲۰ تا ۲۴ واحد است .

دانشجو موضوع رسالة خود را با موافقت استاد راهنما تعیین و پس از تصویب شورای آموزشی گروه، مرحلة پژوهش را آغاز می کند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ