آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / تعریف اعتبار و روایی در طرح ها و پایان نامه های ارشد

تعریف اعتبار و روایی در طرح ها و پایان نامه های ارشد

داشتن دانش و اطلاعات کافی درباره تعریف اعتبار یا پایایی و روایی در طرح های پژوهشی  و پایان نامه های دانشجویی یک ضرورت است.
اعتبار و روایی اندازه ها: هر زمان ارزش متغیر بخصوصی را در آزمون بخصوصی یا در لحظه معینی از زمان معلوم کنیم گوئیم آن متغیر را اندازه گرفته ایم. 
اندازه گیری شامل قواعدی است برای اختصاص اعداد به چیزها، افراد یا رویدادها به منظور کمّی ساختن آنها به بیان دیگر هدف اندازه گیری، گردآوری اطلاعات درباره ی چیز یا فرد معینی است و حاصل کار آن در واقع تعیین اندازه از یک خصیصه معین بر حسب واحدهای اندازه گیری است که نتایج آن به صورت عدد بیان می شود. 

فرایند اندازه گیری بسته به آنکه تا چه نوع متغیر و چه گروهی سروکار داشته باشیم ممکن است ساده یا پیچیده باشد. دانشمندان اندازه  متغیرها را از طریق بیان قواعدی که برای کمی ساختن ویژگی پدیده ها توسعه می دهند مشخص می کند. قواعدی که به منظور کمی سازی ویژگی های چیزها یا افراد به کار می رود در قالب اندازه گیری قرار دارد و اعتبار و روایی آنها باید بر پایه تجربه به ثبوت رسیده باشد. اگر پژوهشگر اعتبار و روایی داده هایش را نداند نمی تواند به یافته های پژوهش و نتایجی که از آن یافته ها بدست می آورد اطمینان داشته باشد.

اعتبار: 
واژه های هم معنا با اصطلاح اعتبار عبارت است از ثبات یا هماهنگی – قابلیت اعتماد – پیایایی – پیش بینی همگونی – حساسیت و دقت. مقصود از اعتبار یک وسیله اندازه گیری آن است که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله تحت شرایط مشابه به دوباره اندازه بگیریم نتایج حاصل تا چه حد مشابه دقیق و قابل اعتماد است. یک وسیله معتبر آن است که دارای ویژگی تکرار پذیری وباز پدیدآوری باشد.

روایی: 
مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بواقع بتواند خصیصه موردنظر را اندازه بگیرد و نیز خصیصه دیگری را. روایی موضوعی است پیچیده – بحث انگیز – که بویژه در پژوهشهای رفتاری حائز اهمیت فراوان است. برای تحقیق در روایی وسایل انداز گیری متغیرهای رفتاری اشکلات فراوان وجود دارد چگونه می توان تست پیشرفت تحصیلی را به گونه ی تهیه کرد که فقط معلومات را اندازه بگیرد و نه استعداد راه اندازه گیریهای نامناسب و ناکامی می تواند پژوهش علمی را ناروایی اعتبار سازد به گفته کرلینگر حصول اعتبار تا حد زیادی یک امر فنی است اما روایی فراتر از من است ودر ذات و جوهر اصلی علم قرار دارد.
مشاوره و خدمات ترجمه و پایان نامه

مطلب پیشنهادی

انجام سفارش پایان نامه کشاورزی

در حال حاضر از طریق سایت های آنلاین اینترنتی، این فرصت به وجود آمده تا دانشجویان ارشد رشته کشاورزی، بتوانند سفارش ارزان قیمت خود را ثبت نمایند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ