آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / نوشتن پایان نامه ارشد علوم تربیتی

نوشتن پایان نامه ارشد علوم تربیتی

بخش مهمی از نوشتن پایان نامه ارشد علوم تربیتی این است که به طور مرتب گزارش پیشرفت کاری را به دانشگاه ارائه دهید.
 این مسئله گذشته از آنکه از مقررات پژوهشی است بلکه از شما پژوهشگری مرتب و منظم و با انضباط در ذهن استادتان خواهد ساخت.

نمونه ای از گزارش پیشرفت پایان نامه در ادامه آمده است:

گزارش پیشرفت پایان نامه
اینجانب بهمن عالم دانشجوی رشتة مدیریت آموزشی به شماره دانشجویی ۳۳۳۳۳۳۳۳۳ که مشغول انجام تحقیقی با عنوان: ارزشیابی برنامه های گروه های آموزشی دانشکدة دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به راهنمایی جناب آقای دکتر بهمنی و با مشاورت جناب آقای دکتر بهمنی ۲ می باشم، گزارش اقدامات و فعالیتهای انجام شدة خود را طی ۲ ماه گذشته به شرح زیر به استحضار دانشکدة تحصیلات تکمیلی می رسانم:

پس از تدوین پرسشنامه مقدماتی، به منظور کنترل نهایی، تعیین روایی محتوی و روایی صوری، پرسشنامه تحت بررسی متخصصین رشتة دندانپزشکی قرار گرفت و از طریق انطباق آن با برنامه ستاد انقلاب فرهنگی دورة دکتری دندانپزشکی، پس از تغییرات و اصلاحات لازم تکمیل و آمادة اجرا گردید.

به منظور تکمیل پرسشنامه فوق جلسه ای در تاریخ ۱۲/۳/۷۶ در دانشکدة دندانپزشکی برقرار گردید که به دلیل کثرت سؤالها، بخشی از پرسشنامه در جلسه مذکور و بخش دیگر آن پس از دو هفته توسط دانشجویان تکمیل و برگشت داده شد؛ که البته با پی گیریهای فراوان پژوهشگر، از تعداد ۵۹ پرسشنامه ۵۵ عدد برگشت داده شد.

بررسی فوق در حال حاضر در مرحلة تجزیه و تحلیل اطلاعات قرار دارد. فعالیت های انجام گرفته تا بحال بدین صورت است که با بررسی ۵۵ پرسشنامه تکمیل شده توسط دانشجویان دندانپزشکی، ۴ پرسشنامه به دلیل وجود نقص در پاسخ های داده شده، مخدوش شناخته شد و از بقیة پرسشنامه ها جدا گردید.
برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی مثل درصد ها، فراوانی و میانگین استفاده می شود. درصد ها و فراوانی پاسخ های داده شده مربوط به هر مقسای در گروه های مختلف به دست آمده و میانگین مربوط به آنها هم در هر گروه به طور جداگانه به دست خواهد آمد که در حال حاضر این مرحله از کار نیمه تمام می باشد.

همچنین همراه با انجام مراحل فوق، پژوهشگر به مطالعه، جستجو و بررسی منابع موجود پیرامون موضوع تحقیق پرداخته است.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ