آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / پایان نامه کارشناسی ارشد علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم انسانی

در تهیه تکمیل و نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد بیشتر رشته های علوم انسانی محقق به جامعه آماری نیاز دارد تا داده های خود را جمع آوری نماید.
 جامعه آماری را می توان اینگونه تعریف کرد: جامعه آماری عبارتست از کلیه عناصر و افرادی که یک مقیاس جغرافیایی مشخص (جهانی یا منطقه¬ای) درای یک یا چند صفت مشترک باشند.  در آمار به مقادیر اندازه گیری شده¬ی صفات مربوط به یک نمونه «شاخص آماری» و به مقادیر اندازه گیری شده  صفات مربوط به تمام جامعه «پارامتر» می گویند استنباط آماری عبارتست از برآمد پارامترهای جامعه براساس شاخصهای نمونه، یعنی اینکه پارامترهای جامعه نظیر میانگین، انحراف استاندارد و … براساس شاخصهای نمونه برآمد می¬گردد.   بدیهی است که اگر جامعه کوچک باشد می توان تمام افراد درون آن را مطالعه کرد ولی اگر برزگ باشد محقق راه نمونه گیری را انتخاب می کند. محقق به دو شکل ممکن است نمونه را انتخاب کند:‌ یک شکل آن این است که نحوه انتخاب شدن را به تمامی افراد جامعه تعمیم دهید و درستی را برای انتخاب نمونه برگزیند که تمامی افراد جامعه شانس مساوی برای انتخاب شدن داشته باشند این روش انتخاب نمونه را روش انتخاب احتمالی یا اتفاقی می¬گویند (یا روش تصادفی). روش دیگر، روش غیر احتمالی است یعنی در انتخاب افراد برای نمونه محقق نظریات خود را دخالت می دهد. نتایج چنین نمونه¬گیری زیاد مناسب تحقیق علمی نیست و قابلیت تعمیم ندارد بدین ترتیب تعریف نمونه و نمونه گیری اینگونه است:‌ نمونه عبارتست از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه یکی و معرف جامعه بوده ، و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند از این رو نمونه گیری عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف آن باشند انجام می پذیرد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ