آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی

توجه به قانون متغیرها برای انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی و دیگر رشته های تحصیلی بسیار مهم است.
 متغیرها: متغیرها آن شرایط یا خصوصیاتی است که پژوهشگر آن ها را دستکاری، کنترل یا مشاهده می کند. متغیر عبارت از حالت، موقعیت و یا چیزی است که بتواند تغییر کند و یا تغییر بوجود آورد.
متغیر به ویژگی هایی اطلاق که می توان دو یا چند ارزش یا عدد برای آن جایگزین کرد. عدد یا ارزشی که به یک متغیر نسبت داده می شود نشان دهنده تغییر از یک فرد به فرد دیگر یا از یک حالت به حالت دیگر است.

متغیر مستقل:
این متغیر در تغییرات خود مستقل می باشد و به عامل دیگری در پژوهش وابسته نیست و پژوهشگر، در کاوش تحقیق خود آن ها را دستکاری و کنترل می کند تا رابطه علّی آن ها را با متغیر دیگری در موقعیتی ویژه مشاهده و بررسی نماید. متغیر مستقل به متغیری گفته می شود که از طریق آن متغیر وابسته تبیین یا پیش بینی می-شود. متغیر مستقل متغیر پیش فرضی است به این معنی که این متغیر مقدمه و متغیر وابسته نتیجه آن است.

متغیر وابسته:
متغیر وابسته آن شرایط یا ویژگی هایی است که چون پژوهشگر، متغیر مستقل را در فعالیت های حوزه تحقیق، وارد یا خارج می کند و یا آنرا تغییر می دهد، ظاهر یا محو می شود یا تغییر کند.
به عبارت دیگر، متغیر وابسته نتیجه اعمال و تغییرات متغیر مستقل و نمی-تواند به خودی خود وجود داشته باشد. در تحقیقات، محقق به اندازه گیری و مشاهده این تغییرات وابسته مبادرت می کند.
متغیر وابسته که گاه متغیر پاسخ یا برونداد نامیده می شود. متغیر وابسته برعکس متغیر مستقل در اختیار محقق نیست و او نمی تواند در آن تصرف یا دستکاری به عمل آورد. متغیر وابسته آن است که مورد پیش بینی قرار گیرد. در حالیکه متغیر مستقل متغیری است که از روی آن پیش بینی می شود.
متغیر وابسته معمولاً شرط و وضعیت یا کیفیتی است که تلاش می کنیم آن را تبیین کنیم.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ