آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / تهیه پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

تهیه پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی مانند دیگر رشته ها پنج فصل دارد که باید به ترتیب تهیه و بر اساس اصول پایان نامه نویسی تکمیل شود.

فصل اول پایان نامه معمولا شامل کلیات تحقیق می شود که به صورت زیر می آید.
 1ـ طرح مسأله و تعریف موضوع تحقیق:
مسأله و موضوع پژوهش بایستی به گونه ای تنظیم و بیان شود که به طور عملی قابل بررسی و تحقیق باشد و از لحاظ پژوهش قابل بررسی عملی و علمی باشد و همچنین به نحوی باشد که چگونگی بررسی متغیر یا متغیرها مکان و دامنه وسعت پژوهش را روشن کند.
 2ـ اهداف تحقیق:
یکی از اهداف کلی، خود موضوع تحقیق است که معلوم می دارد پژوهش چه چیزهایی را دنبال می کند و یا قصد تعیین آن را دارد و نیز هدف دیگر پیشنهادهایی است که براساس یافته ها ارائه می-شود.
 3ـ اهمیت و ارزش تحقیق:
هر تحقیق باید مشتمل بر دو فایده یا نفع باشد. یکی نفع آنی و شخصی و دیگری نفع غایی یا علمی. اهمیت و ارزش پژوهش عبارت از مجموع اطلاعاتی است که مشخص می کند نتایج این تحقیق تا چه حد برای دیگران مفید می باشد.
 4ـ سوال اصلی تحقیق:
در اینجا سوال اصلی تحقیق مطرح می شود که ارتباطی به سؤال فرعی تحقیق ندارد.
 5ـ فرضیه ها: جمله ای است که انتظارات محقق را در زمینه رابطه بین متغیرها بیان می کند.
 6ـ تعریف متغیرها: در اینجا ضمن مشخص و معین نمودن متغیرهای مستقل و وابسته، مفاهیم «انتزاعی» به «انضمامی» تبدیل شود و ضمن تعریف نظری و معرف ها، به نحوه ی عملیاتی کردن متغیرها، اشاره شود.
 7ـ روش تحقیق:
انتخاب روش تحقیق، ارتباط مستقیمی به موضوع تحقیق دارد. در اینجا پژوهشگر باید نوع روش تحقیقی و روش جمع آوری اطلاعات و دلیل انتخاب آنرا توضیح دهید همچنین با توجه به انواع مختلف روش های تحقیقی و با در نظر گرفتن هدف و موضوع پژوهشی خود، چه روشی را مناسب دانسته است.
 8ـ موانع، مشکلات و محدودیت های تحقیق:
تشخیص محدودیت های روش تحقیق بسیار حائز اهمیت است:
 1ـ محدودیت هایی که کنترل آن ها از عهده پژوهشگر خارج است.
 2ـ محدودیت هایی که کنترل آن ها در اختیار پژوهشگر است. متغیرهای مزاحم و مداخله گری وجود دارد که بر پژوهش تأثیر می گذارد و کنترل آن ها در اختیار پژوهشگر نیست.

۹ـ سازماندهی تحقیق:
ساختار پژوهش بصورت فصل ها یا بخش های متن پژوهش مورد نظر جلوه گر می شود. سازماندهی نه تنها محتوای مباحث متن را مشخص می سازد بلکه به متغیرهای شناسایی شده در فرضیه و فرضیه های پژوهش و تعریف عملی آن ارتباط تنگاتنگ پیدا می-کند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ