آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

متغیرها و انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با یکدیگر رابطه مستقیم و نزدیکی دارند که در حقیقت هر عنوانی ترکیبی از متغیرهاست.

در کل می توان دو ویژگی اساسی را برای متغیرها قائل شد:
 1- سنجش پذیر بودن: کیفی بودن بسیاری از متغیرها به معنای سنجش ناپذیری آنان نیست. زیرا در این صورت عملاً کار تحقیق اجتماعی – انسانی صورت پذیر نبود. در تأکید بر همین امر، لازار سفلد و بارتون به طور کلی، متغیر را آن چیزی می دانند که: «امکان رده بندی را به دست دهد. آنکه امکان اندازهگیری در معنای دقیق آن را نیز فراهم سازد.»
 2- تغییر پذیر بودن: از این دیدگاه هر پدیده که در جریان تحقیق پذیرد، از جهتی متغیر خوانده می شود.
 به عنوان مثال، مرتن مفاهیم و متغیرها را یکسان شمرده و می نویسد: «مفاهیم، تعاریف آن چیزی را که باید مشاهده شود، به دست می دهند. آنان متغیرهایی هستند که باید بینشان مناسباتی ملاحظه شوند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ