آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / انجام پایان نامه ارشد اقتصاد

انجام پایان نامه ارشد اقتصاد

برای سفارش و انجام پایان نامه ارشد اقتصاد حتما باید بحث جمع آوری و تهیه داده ها با استفاده از ویژگی های نمونه و جامعه مد نظر قرار گیرد.

در هنگام نمونه گیری، موارد ممکن از جامعه انتخاب می‌شوند. نمونه انتخاب شده به اندازۀ معینی با ماهیت واقعی جامعه اختلاف دارد.
این اختلاف ناشی از تغییرات مربوط به انتخاب تعداد موارد اندک نمونه از تعداد موارد زیاد جامعه است این پدیده خطای نمونه گیری نامیده می‌شود که می‌توان آن را تغییرات غیراتفاقی ناشی از برخی عوامل معین مثل: سوگیری در روش‌های نمونه گیری، تأثیر متغیرهای مستقل شرایط پژوهشی و عواملی علی دیگر متمایز نکرد.

مسألۀ خطای نمونه گیری به دو صورت عمده در امار مربوط به نمونه گیری ظاهر می‌شود.
الف ـ هنگامی که یافته‌های حاصل از نمونه به جامعۀ معینی تقسیم داده می‌شود:
در این تعمیم باید مقدار خطای نمونه گیری را برآورد کرد.
چنان چه مقدار آن کم باشد می‌توان نتیجه گرفت که اختلاف بین میانگین نمونه و میانگین برآورد شدۀ جامعۀ ناشی از شانس است پس در چنین شرایطی نمونه، نمایندۀ واقعی جامعه است و یافته‌های حاصل را می‌توان به کل جامعه تعمیم داد.
چنان چه مقدار خطای نمونه گیری زیاد باشد و نتوان آن را به تغییرات شانسی نسبت داد باید نتیجه گرفت که نمونه، نماینده واقعی مورد نظر نیست و از تعمیم دادن یافته‌ها خودداری کرد.
 ب ـ هنگامی که قرار است تعیین شود دو یا چند نمونه از یک جامعه هستند یا جوامع مختلف در این شرایط به جای تعمیم یافته‌های تحقیق از یک نمونه واحد به جامعه این سؤال مطرح است که آیا اختلال بین دو یا چند نمونه به اندازه‌ای است که بتوان نقش شانس را نادیده گرفت و تفاوت‌های ناشی را به عوامل یا شرایط تعیین کننده نسبت داد یا آن قدر شباهت دارند که در تبیین هر نوع اختلاف بین آن‌ها صرفاً به عوامل تصادفی اشاره کرد؟
به عبارت دیگر آیا بین دو نمونه اختلاف منطقی وجود دارد که با عنایت به آن بتوان نتیجه گرفت هر یک از نمونه‌ها نمایندۀ واقعی جوامع مختلف هستند؟

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ