آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / پایان نامه های کارشناسی ارشد الهیات

پایان نامه های کارشناسی ارشد الهیات

توجه به تجدید و تکامل پذیری روش های تحقیق برای انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد الهیات یک امر ضروری است.

همه ی عناصر شکل دهنده ی روش های پژوهش اسلامی ایستا وثابت نیست بلکه روش های پژوهشی از ظرفیت و قابلیت تجدید و تکمیل پذیری برخوردار است.
چنانکه تکامل تدریجی علم اصول فقه نمونه ی تکامل پذیری روش پژوهش در علم فقه است.
علوم اسلامی در مواجهه با این روش ها درحل یک مسئله اسلامی چه موضعی باید داشته باشد؟

مواضع پژوهشگر نسبت به کار بست روش ها و دانش های اسلامی درحل مسئله واحد:
 مواضع پژوهشگر در علوم اسلامی را می توان در موارد ذیل جمع بندی کرد.

جمع آوری آراء عالمان علوم اسلامی در زمینه ی مسئله ی واحد در منظومه علوم ومعارف اسلامی:
 پژوهشگر ضمن اخذ آرای گوناگون عالمان گستره های متفاوت علوم اسلامی، هریک را در منظومه معارف اسلامی برای حل آن مسئله کنارهم قرار می دهد بدون اینکه بین آنها تعاملی مؤثر و پویا برقرار کند.
اگرچه پژوهشگر دارای این موضع از هیچ یک از علوم اسلامی روش ها غفلت نمی ورزد ولی به جهت عدم ایجاد تعامل مؤثر بین داده های علوم گوناگون اسلامی به تولید روشی نو ودیدگاهی جدید دست نمی یابد.

جمع آوری آرای عالمان علوم اسلامی در زمینه ی مسئله واحد وایجاد تعامل پویا ومؤثر بین آنها:

پژوهشگر ضمن اخذ آرا و نظریه های گوناگون عالمان علوم اسلامی در حل یک مسئله اسلامی، بین آنها تعامل مؤثر برقرار می سازد؛ یعنی با تصرف در آنها وتألیف و تلفیق روشمند بین آنها به ره آورد جدید دست می یابد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ