آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / پایان نامه دانشجویی رشته روانشناسی

پایان نامه دانشجویی رشته روانشناسی

نوشتن پایان نامه دانشجویی رشته روانشناسی تحت تاثیر نوع انتخاب موضوع و همچنین نحوه انتخاب نمونه و عوامل دیگر قرار دارد.

در موضوع تحقیق بهتر است محقق، روش تحقیق خود را با دلایل روشن و واضح بیان نماید. پس از بیان روشن تحقیق، محقق از جامعه آماری ومحیط پژوهش سخن به میان خواهد آورد.
جامعه آماری، جامعه ای است که محقق آزمودنیها را از طریق نمونه گیری از میان این جامعه انتخاب خواهد کرد و محیط پژوهش، مکانهایی است که تحقیق در آن مکانها، انجام می گردد.
روشهای گردآوری اطلاعات و تجزیه وتحلیل آماری، بخشهای دیگر این فصل را شکل می دهند. محقق با ذکر دلایل لازم، روش یا روشهایی که در تحقیق موردنظرش جهت گردآوری اطلاعات مناسب است، بیان می کند. این روشها می تواند مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه، بررسی اسناد ومدارک (آرشیو-کتابخانه) و یا ترکیبی از آنها باشد.
روائی وپایائی ابزار گردآوری اطلاعات بوضوح بیان می گردند.
فرمولهای آماری که پاسخگوی، تحقیق موردنظر باشند، آورده می شود. پژوهشگر باید نشان دهد با استفاده از کدام فرمولهای آماری، معنی داربودن یافته های بدست آمده را مشخص می نماید.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ