آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / تجزیه و تحلیل پایان نامه با spss

تجزیه و تحلیل پایان نامه با spss

تجزیه و تحلیل داده های پایان نامه کارشناسی ارشد با نرم افزار spss در بسیاری از رشته های دانشگاهی انجام می شود.

عنوان مقاله آموزشی spss :
ضریب همبستگی پیرسون:
این ضریب که به آن «همبستگی گشتاوری پیرسون» نیز گفته می شود با علامت rxy (همراه با کنارنوشت متغیرهاrxy) نشان داده می شود.
به منظور بررسی رابطه بین دو متغیر پیوسته (فاصله ای یا نسبی) مانند: قد، وزن، نمره آزمون یا در آمد مورداستفاده قرار می گیرد. مقدار ضریب همبستگی همواره بین ۱+ و ۱- درنوسان است، نحوه تفسیر ضریب همبستگی براساس تخمین قوت را می توان به شرح زیربیان کرد
– بین ۸/۰ تا ۱ رابطه بسیار قوی،
– بین ۶/۰ تا ۸/۰ رابطه قوی،
– بین ۴/۰ تا ۶/۰ رابطه متوسط،
– بین ۲/۰ تا ۴/۰ رابطه ضعیف،
– بین ۰ تا ۲/۰ رابطه بسیار ضعیف یا فاقد رابطه.
برای تفسیر رابطه معنادارای با استفاده از نرم افزار SPSS، اگر مقدار به دست آمده(ضریب همبستگی)بایک ستاره(*) مشخص شده باشد، به این معناست که در سطح اطمینان ۹۵% معنی دار است واگر بادو ستاره(**) مشخص شده باشد، به این معناست که در سطح اطمینان ۹۹ % معنی دار است . در واقع Sig به دست آمده با خطای ۵ % و ۱% مقایسه وتحلیل می شود.
یابدون توجه به تفسیر معنادای از طریق نرم افزار SPSS، خطای مقدار به دست آمده با مقدار F جدول مقایسه وتحلیل می شود.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ