آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / فرمت پایان نامه کارشناسی ارشد

فرمت پایان نامه کارشناسی ارشد

فرمت پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یک پژوهش و تحقیق علمی تقریبا مشخص است که در جزئیات ممکن است تفاوت هایی داشته باشد.

چهارچوب کلی برای پایان نامه های فارغ التحصیلی:

چند رساله و نوشته های روی آن.
 صفحه تأیید دفاعیه.

صفحه عنوان.
تقدیم به.

تشکر و قدردانی از.

پیشگفتار

فهرست مطالب
 فهرست جدولها

فهرست شکلها
 فهرست نمودارها
 چکیده

فصل اول: طرح تحقیق

فصل دوم : سابقه موضوع پژوهش
 فصل سوم : روشهای تحقیق و جمع آوری اطّلاعات
 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
 فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری
فهرست منابع و مآخذ فارسی
فهرست منابع و مآخذ خارجی
پیوستها.
 فهرست تفضیلی عناوین پایان نامه های فارغ التحصیلی.
 چند رساله.

صفحه تأیید دفاعیه

صفحه عنوان

تقدیم به
 تشکر و قدردانی
 پیشگفتار

فهرست مطالب
 فهرست جدولها
 فهرست شکلها

چکیده

فصل اول: طرح تحقیق

عنوان
 مقدّمه

بیان موضوع یا مسأله پژوهش

دلایل اهمیّت و ضرورت پژوهش
 اهداف پژوهش
 فرضیه ها یا سؤالهای پژوهش
 تعریف اصطلاحات پژوهش:

تعاریف نظری
 تعاریف عملی (عملیّات)

فصل دوم: پیشینه موضوع پژوهش
مقدّمه
زیر عناوین پیشینه (متناسب با موضوع پژوهش)

فصل سوم: روشهای تحقیق و جمع آوری اطّلاعات
روشهای تحقیق
جامعه و نمونه آماری ( شامل حجم و روش نمونه گیری)
متغیّرهای پژوهش ( شامل طبقه بندی آنها)
ابزار اندازه گیری(شامل روایی و پایانی آن)
روش جمع آوری اطلاعات
روشهای تجزیه و تحلیل یافته ها

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل یافته های پژئهش
مقدّمه
یافته های تحقیق (اطّلاعات جمع آوری شده)
جدولها و نمودارها
آزمون فرضیه ها
بحث و بررسی
خلاصه

فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق
نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات :
پیشنهادات کاربردی
پیشنهادات پژوهشی
فهرست منابع و مآخذ فارسی
فهرست منابع و مآخذ خارجی

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ