آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / نوشتن فوری پروپوزال و پایان نامه روانشناسی بالینی

نوشتن فوری پروپوزال و پایان نامه روانشناسی بالینی

نوشتن فوری پروپوزال و پایان نامه کلیه گرایش های علوم تربیتی و روانشناسی از جمله روانشناسی عمومی و روانشناسی بالینی زیر نظر استاد با تجربه دانشگاهی با شرایط ایده آل پذیرفته می شود.
علم دانشی است کلی و نظامدار که از روی آن قضایای معینی هماهنگ با اصول کلی استنتاج می شود و پژوهش عملی نیز اصولاً تلاشی است نظامدار برای پاسخ دادن به پرسشهای خاص. پروپوزال یا همان طرح مقدماتی انجام تحقیق از این قاعده تبعیت می کند. در هر تحقیقی هدف نهایی پاسخ به یک مسأله است که در الویت قرار دارد و در این راه باید از یک روش علمی استفاده کرد. برای نوشتن یک پروپوزال و یا پایان نامه باید مراحل آن را مطابق بند های زیر طی کرد.

بخش های پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری
منظور از کار پرورش علمی ۱- افزایش میزان مناسبت و ارتباط بین جواب و مساله مورد نظر ۲- بالا بردن میزان اعتبار و روایی جواب ۳- کاهش میزان تورش مربوط به آن است.

مراحل روش علمی: 
تنظیم مساله پژوهش:
پژوهش علمی همواره با نوعی مساله یا مشکل آغاز می شود. هدف آن پیدا کردن جواب مسائل با استفاده از روشهای علمی است. دشوارترین گام در فرایند پژوهش. مشخص کردن مساله مورد مطالعه است. مقصود آن است که نخست باید درباره ی یک چیز یک مانع با یک موقعیت مهم تردید وجود داشته باشد تردیدی که نیاز تعیّن است تنها شرط لازم برای تدوین مساله آن است که حل شدنی باشد. مساله ممکن است با همه جنبه ای از رفتار سروکار داشته باشد خواه مهم و خواه کم اهمیت تلقی شود به گفته مک گویان یک درس مهم تاریخ این است که ما نباید نسبت به داوری درباره ی اهمیت مساله ای که دانشمند روی آن کار می کند شتاب کنیم.

نوشتن فوری پروپوزال و پایان نامه روانشناسی بالینی

تدوین فرضیه:
 دانشمند پس از تعقل درباره مساله پس از بررسی تجارب مقدماتی درباره جوابهای ممکن و سرانجام پس از مشاوره پدیده هایی مربوط ممکن است برای مساله مورد نظر یک جواب  موقتی تدوین کند این جواب موقتی که فرضیه نامیده می شود ممکن است یک حدس مبهم و یا یک جواب بالقوه مستدل باشد. به بیان دیگر فرضیه بیان مبتنی بر حدس با پیشنهاد موقتی درباره ی رابطه بین دو متغیر و در واقع همان چیزی است که پژوهشگر به دنبال آن است. پژوهشگر به منظور پیش بینی پیامدهای مورد انتظار خود از فرایندهای منطقی قیاس و استمراء استفاده می کند. در واقع می  توان گفت فرضیه حدسی است زیرکانه و علمی درباره ی پیامد پژوهش و در حقیقت پیش نویس قانون علمی و معمولاً همان حاکمی است که مقدم بر کاوش علمی است.
استدلال قیاس: در این مرحله دانشمند نتایج فرضیه ای را که قبلاً تنظیم کرده استنباط می کند و به دلالت های ضمنی آن پی می برد. در این مرحله دانش – مهارت – تسلط – تجربه – صراحت اهمیت پیدا می کند استنباط و تشخیص دلالت های ضمنی فرضیه حتی ممکن است مساله مورد مطالعه را تغییر دهد بنابراین استدلال هم پژوهشگر را در جهت درک مساله وسیع تر – اساسی تر و در نتیجه مهم تر هدایت می کند و هم برای فرضیه اصل استنباط های ضمنی عملی آزمون پذیر فراهم می آورد.

گردآوری داده ها (مشاهده – آزمایش):
 فرضیه خواه به صورت حدس مبهم و خواه به صورت یک جواب بالقوه مستدل تدوین شده باشد بنابراین تجربی است چون به پدیده های مشاهده پذیر مبتنی است. برای آزمون فرضیه تنظیمی باید داده ها گرد آوری شود. زیرا تنها ملاک ما مجموعه ای از داده هاست. هر چند برای گرد آوری داده ها فنون مختلفی وجود دارد از میان آنها دو روش مشاهده و آزمایش معمولتر و متداولتر است و آزمایش قوی ترین و توانمندترین آنهاست. مشاهده به معنای ارداک دقیق یک رویداد و آزمایش تعین مشاهده ای که دانشمند آن را پدید می آورد تا موجب تغییر در آن می شود. مشاهده غالباً فعل پذیر و گاه نیز فعال است اما آزمایش همواره فعال و در کار است.

نکته مهم در گردآوری داده ها گزینش آزمونیهایی است که رفتار آنها باید مشاهده شود. نوع آزمونی مورد مطالعه از طریق طبیعت مساله مورد مطالعه مشخص می شود. آزمایشگر معمولاً شرکت کنندگان در آزمایش را صرفنظر از نوع آنها به گروههای مختلف تقسیم یا واگذاری می کند البته آزمونیها باید به گونه ای به گروهها اختصاص داده شوند که این گروهها در ابتدای آزمایش تقریباً معادل یکدیگر باشند. پس آزمایشگر نوعی کاربندی آزمایش را روی یکی از گروهها به کار می بندد مقصود از کاربندی آزمایشی چیزی است که آزمایشگر مایل است آن را ارزشیابی کند و این عمل روی گروه آزمایش اجرا می شود. گروه کنترل نامیده می شود معمولاً کاربندی استاندارد یا همان کاربندی عادی را دریافت می دارد.

تعریف عملی متغیرها:
 به منظور آنکه رابطه ای که در فرضیه بیان شده است آزمون پذیر باشد یعنی بتوان آن را از طریق مشاهده آزمایش آزمود لازم است متغیرهای مورد مطالعه از شکل انتزاعی و مفهومی خارج  و به شکل عملی تعریف شود.
به بیان دیگر پژوهشگر متغیرهای مورد مطالعه خود را به صورت عملی تعریف و نامگذاری می کند وبرای رستکاری و کنترل و بررسی آماده می سازد. البته پژوهشگر به منظور مشخص کردن عملیات مربوط به آزمون فرضیه با توجه به شرایط خاص پژوهش خود یک طرح پژوهشی تدوین و تنظیم می کند. یک طرح پژوهشی دقیق به پژوهشگر امکان می دهد که با صرف کمترین هزینه و نیروی انسانی به گونه درست و  منطقی و با اعتماد به روش عینی داده های لازم را گردآوری و با بکار بردن روشهای آماری مناسب داده ها را تجزیه و تحلیل و مورد تفسیر قرار دهد.

نوشتن فوری پروپوزال و پایان نامه روانشناسی بالینی

تجزیه و تحلیل آماری و تفسیر نتایج:
فرضیه ای که باید آزمون شود می تواند راه و روش تحلیل داده ها را پیش بینی نماید. یکی از وسایلی که دانشمندان عموماً از آن برای سازمان دادن داده های خود استفاده می کنند علم آمار است. داده های تجربی را پس از گردآوری می توان به کمک روشهای آماری طبقه بندی، مرتب و تلخیص کرد. علم آمار و رشهای آماری یکی از تدابیر با ارزش است که پژوهشگر می تواند هم در توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها و هم در تفسیر نتایج پژوهش از آن استفاده کند. مثلاً برای مشخص کردن تفاوت بین دو گروه و اینکه آیا تفاوت بین دو گروه در یک آزمایش منفرد، تعبیر یا فقط ناشی از شانس است آزمایشگر متوسل به آزمون های آماری و مدل های استباطی می شود. اگر تفاوت بین ارزشهای متغییر وابسته در گروه از لحاظ آماری معتبر باشد این احتمال خیلی زیاد خواهد بود که ناشی از نوسانات تصادفی نباشد و می توان نتیجه گرفت که متغیر مستقل مؤثر بوده است. بنابراین هرگز خود متغیر آزمون نمی شود بلکه رابطه آنهاست که مورد آزمون قرار می گیرد. نکته دیگر اینکه هرگز خود فرضیه را به گونه مستقیم نمی آزمائیم بلکه دلالت های ضمنی آنهاست که مورد آزمون قرار می گیرد.

تعمیم نتایج پژوهش:
 فرایند تعمیم و گسترش نتایج پژوهشی مرحله دیگری است از روش علمی – البته هر چه یافته های خود را بیشتر تعمیم دهیم شانس خطا بیشتر خواهد شد.

پیش بینی:
گام دیگر که خیلی نزدیک به تعمیم دادن و کاملاً مرتبط با آزمون فرضیه است ارتباط با پیش بینی بر پایه فرضیه تدوین شده دارد. مقصود آن است که فرضیه پژوهشی را می توان برای پیش بینی پیشامدهای معینی در موقعیت تازه به کاربرد. پیش بینی خیلی مرتبط با گام دیگر روش علمی است که تجدید و تکرار نامیده می شود. مقصود آن است که آزمایش بتواند دوباره با همان روش نخستین آزمایش دقیقاً تکرار به موقع اجرا گذاشته شود. در تجدید و تکرار روشهای معین یک آزمایش تکرار می شود اما نتایج آن ممکن است با نتایج آزمایش پیشین یکی باشد یا نباشد.
انجام مراحل فوق در نوشتن پروپوزال یا پایان نامه ضروری است که ممکن است در برخی از فرم های از پیش تعیین شده دانشگاه هها نام آن ها کمی تغییر کند یا کم و زیاد شود که در هر صورت باید این مراحل را در هر تحقیقی انجام داد.

مشاوره انجام پروپوزال و پایان نامه همه رشته ها
گروه پژوهش حرفه ای مرکز ترجمه ایران آمادگی دارد تا در راستای انجام پروپوزال و پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های مختلف دانشگاهی خدمات مشاوره ای ارائه دهد. کلیه کارهای عملیاتی پایان نامه و پروپوزال در اسرع وقت و با حداقل هزینه و زیر نظر اساتید مجرب انجام می شود.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ