آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / نوشتن تضمینی پایان نامه کودکان استثنایی

نوشتن تضمینی پایان نامه کودکان استثنایی

نوشتن تضمینی پایان نامه گرایش های مختلف روانشناسی و علوم تربیتی بویژه روانشناسی کودکان استثنایی با نظارت و انجام مستقیم استادیار دانشگاه پذیرفته می شود.
برای نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد باید علاوه بر داشتن اطلاعات تخصصی لازم در زمینه امور پایان نامه و رشته تخصصی تجربه و علم کافی درزمینه روش تحقیق نیز داشته باشیم. در سلسله مقالاتی تلاش شده است تا تئوری روش انجام تحقیق به صورت کامل بیان شود.

روش انجام تحقیق در پایان نامه کارشناسی ارشد (قسمت دوم)
هدف های علم و تبیین علمی: هدف اساسی علم تبیین پدیده های طبیعی است زیرا مقصود از تبیین یک پدیده معلوم ساختن علت آن یعنی امری که همیشه مقدم بر آن است. حتی مقصود از توصیف علمی یک پدیده نیز مهیا ساختن تبیین آن است. دراینجا به دو نوع تبیین اساسی اشاره می شود. تبیین قیاسی و احتمالی تبیین قیاسی متضمن نوعی تعمیم کلی یعنی بیان شرایطی که تعمیم باید در آن صادق باشد. پیشامدهایی که باید تبیین شود و قوانین منطقی صدری است. در اینجا یک پدیده از طریق نمایش اینکه آن را می توان از روی قانون کلی استنتاج کرد بیان می شود. شرط ضرروی برای قانون کلی این است که همه ی موارد داخل حیطه خود را در برگیرد. در استدلال قیاسی مقدمات لزوماً منجر به نتیجه می شود. یعنی اگر و فقط اگر مقدمات درست باشد نتیجه نیز درست خواهد بود.

استدلال احتمالی یا استقرایی: استدلال احتمالی یا استقرایی که تبیین های علمی مبتنی بر شکل قوانین کمی نیستند و این مطلب در مورد علوم رفتاری صادق است. تبیین های احتمالی مستلزم کاربرد تعمیم هایی است که بین پدیده ها یک نسبت حسابی و یا نوعی گرایش و تمایل را بیان می کند. مثلاً مبتلا شدن پرویز کوچولو به سرخک را می توان چنین تبیین کرد. که او از برادرش که چند روز پیش به سرخک سختی مبتلا بوده سرخک گرفته است این تبیین رویداد تبیین شونده را به یک رویداد قبلی یعنی آلوده شدن به بیماری سرخک مربوط می سازد. هدف اساسی علم بهسازی وضع بشر نسبت هدف آن تئوری است. اگر تئوری را به عنوان هدف نهایی علم بپذیریم می توانیم به تبیین – درک پیش بینی و کنترل به عنوان هدف های فرعی اشاره کرد.

تئوری (تئوری برای اشخاص مختلف معانی گوناگونی دارد. برخی از دانشمندان علوم رفتاری تئوری را با هر نوع مفهومی ساختن یکی می داند. گروه دیگر از دانشمندان تئوری را با تاریخ اندیشه ها یکی می دانند و هنوز دیگران تئوری را در معنای تنگتر یک نظام منطق قیاسی شامل مجموعه ای از مفاهیم مرتبط با هم که از روی آن می توان قضایای آزمون را به گونه قیاسی استنتاج کرد می انگارند. سوءتفاهمی که وجود داشته این بوده که فلاسفه اصطلاح تئوری را به جای فلسفه به کار می برده اند. تئوری های علمی برخلاف کارهای فلسفی تجدیدی های معرف حیطه های معینی از دنیای تجربی است که با چگونگی و چراهای پدیده های تجربی ارتباط دارد.

نوشتن تضمینی پایان نامه کودکان استثنایی

تئوری مجموعه ای به هم پیوسته از سازه ها – تعاریف و قضایاست که به منظور تبیین و پیش بینی پدیده ها از طریق تشخیص روابط بین متغیرها یک نظر نظامدار درباره ی این پدیده ها ارائه می دهد. ذات و ماهیت تئوری بستگی به تبیین پدیده های مورد مشاهده دارد. گاهی گفته شده دانشمندان در حقیقت ناگزیر هستند در پی تبیین و درک پدیده ها باشند و لازمه ی تئوری فقط پیش بینی و کنترل است. بنابراین دیدگاه پیش بینی علم دارای اعتبار کافی است اما معمولاً تنها به عنوان یک جنبه از تئوری در نظر گرفته می شود.
ماهیت پژوهشی علمی: عبارت است از مطالعه نظامدار. کنترل شده تجربی و انتقادی یک یا چند قضیه فرضی درباره روابط احتمالی میان پدیده های طبیعی سه نکته اساسی در این تعریف نهفته است. نخست آنکه مقصود اصلی پژوهش علمی، شناخت پدیده های طبیعی و کشف روابط میان آنهاست. دوم آنکه وقتی گفته می شود. پژوهشی علمی مطالعه ایست نظامدار و کنترل شده و مقصود آن است که پژوهشگران می توانند با توجه به نظام و تربیتی که در پژوهش وجود دارد بخوبی آن را درک کنند و نسبت به برون دادها  و پیامدهای آن به گونه انتقادی اعتماد داشته باشند. سومین نکته درباره ی تعریف آن است که پژوهش علمی یک مطالعه تجربی است.

در حل مسائل پژوهشی باید تمایز بین روشهای علمی که نسبتی بر تجربه و آزمایش است. اگر دانشمند به اموری اعتقاد دارد باید اعتقاد خود را خارج از دنیای خویش به مرحله آزمایش بگذارد. در دنیای علم هرگونه عقیده ذهنی باید در برابر واقعیت عینی قرار گیرد. اصولاً یکی از نتایج علوم تجربی آن است که در عین آنکه انسان را به قوانین طبیعت آگاه و آشنا می سازد غرور و نخوت او را از میان می برد و خصیصه فروتنی و تواضع را در او تقویت می کند به همین دلیل دانشمند همواره به نتایج هر پژوهش علمی به دید انتقادی نگر و منتقد سرسخت پژوهش های خویش و دیگران است. پژوهش علمی به دور از عاطفه را احساسات مستلزم تردید منطقی و منظم است.

نقش متولوژی در پژوهش علمی
علم نه از طریق موضوع خاص خود بلکه از طریق متولوژی توحید می یابد. آنچه روش علمی را از سایر روشهای بدست آوردن دانش جدا می سازد هم مفروضه هایی است که بدان تکیه دارد و هم متوولوژی آن. متولوژی علمی نظامی است از قواعد و روشهای بارز که پژوهش بر آن بنا نهاده می شود و ادعاهای علیه آن مورد ارزشیابی قرار می گیرد. این نظام نه بسته است و نه خطا ناپذیر. روش علمی نخستین و پیشروترین روش خود تصحیح کننده است. وظیفه عمده متولوژی این است که ارتباط بین دانشمندانی را که تجربه مشترک داردند. یا مایلند در آن سهیم باشند تسهیل سازد.

علاوه بر این از طریق بارز ساختن. همکان ساختن و قابل قبول کردن قواعد متولوژی، چارچوبی برای تجدید و تکرار و انتقاد سازنده بوجود می آید. تجدید و تکرار یعنی تکرار یک نوع پژوهش به وضعیتی کاملاً مشابه با صورت نخستین خواه بوسیله همان دانشمند و یا دانشمندان دیگر. هر چند مشاهده های تجربی برای روش علمی امری اساسی است اما این مشاهده ها باید نظم داده شود و با ساختارهای منطقی نظامدار ارتباط پیدا کند. متولوژی علمی پایه های منطقی دانش مستدل را بیان می دارد. منطق همراه با مشاهده های واقعی ابزار ضروری روش علمی به شمار می آید. روش علمی مستلزم مهارت و شایستگی در استدلال و تحلیل منطقی است. منطق با استدلال معتبر و روا سروکار دارد نه واقعیت تجربی و تائید شده.

نوشتن تضمینی پایان نامه کودکان استثنایی

ویژگی پژوهش علمی:
 پژوهش علمی امری است نظامدار و دارای ساختی معین و قواعد پژوهش علمی شیوه های شناسایی و تعریف متغیرها: طرح مطالعه این متغیرها و بررسی اثر آنها روی متغیرهای دیگر و مرتبط ساختن داده های گردآوری شده را با مسأله اصلی پژوهش و فرضیه اولیه آن در بر می گیرد. نظامدار بودن پژوهش موجب می شود که همه فعالیت هایی که جنبه آزمایش و خطا داشته باشد نمی تواند پژوهش علمی خوانده شود.
 پژوهش علمی امری است منطقی: پژوهش از نظامی پیروی می کند که دارای پایه هی منطقی است پژوهشگر با درسی منطقی روشهایی که در آزمایش بکار رفته است (شرایط روائی درونی) می تواند اعتبار نتایج استخراج شده را بیازماید و درباره ی تعمیم نتایج پژوهش خود (روایی بیرونی) داوری کند.

۳-پژوهش علمی امری است تجربی! یعنی باید دارای مرجعی در دنیای واقعیت ها باشد. گرد اوری داده ها پژوهش را به عنوان یک فرآیند تجربی مشخص می سازد. هر چند قبل از پژوهش و اجرای آن نوعی استدلال قیاسی بعمل می آید نتیجه نهایی شیوه های پژوهشی متکی  بر استقراء به زبان دیگر مبتنی بر داده های تجربی است. نتیجه پژوهش علمی یک قانون تجربی است که نشان دهنده رابطه ثابت رویدادها با یکدیگر است. ضرورت این قانون تجربی بودن آن و ضامن آن نیز تجربه خود پژوهشگر و تجارب همه مردم است.

پژوهش علمی امری است تراکمی:
اهداف پژوهش تهیه پاسخی است برای پرسشهایی که زمان پژوهش برای آنها پاسخ منطقی وجود نداشته است. هر فعالیت پژوهشی می تواند از یک سو در جهت کشف دانشی جدید از دگر سو در جهت تکمیل دانش موجود صورت پذیرد هدف اصلی کشف یا تکمیل دانش بشری است.
پژوهش علمی داده ها را خلاصه می کند: فرایند تلخیص جزئی از کوشش پژوهشگر برای تبدیل واقعیت ها به مفاهیم اتتزاعی است. پژوهشگر با استفاده از این فرایند تلاش می کند کارایی روابط بدست آمده در پژوهش خود را در سایر زمینه ها پیش بینی کند. جنبه تلخیص پژوهش موجب می شود که پژوهش نقشی تبیینی داشته باشد. نه توصیفی.

پژوهش علمی تکرار ناپذیر و انتقال ناپذیر است: پژوهش علمی به سبب ثبت و ضبط شدن – تعمیم یافتن و تکرار شدن به گونه قابل توجهی کمتر از فراورده های سایر فرایندهای حل مسئله ماهیت گذر و انتقال پذیر دارد. ویژگی تکرار پذیری هم از لحاظ نقش آن در پیشبرد دانش و هم از لحاظ نقش آن در تصمیم گیریها حائز اهمیت فراوان است.

پژوهش علمی امری است دوری (متسلسل):
 فرایند پژوهش شامل مراحلی (مانند بیان مساله – تدوین فرضیه – طرح پژوهش – اندازه گیری – گرد آوری داده ها – تحلیل داده ها – و تصمیم دادن است، و هریک از این بر یکدیگر  اثر می گذارند و اثر می پذیرند. دوری بودن ویژگی مهم پژوهش عملی است. پژوهش معمولاً با یک مساله آغاز می شود و با یک تعمیم تجربی موقتی پایان می پذیرد. اما تعمیم پایان هر دوره آغاز دور بعدی است این فرایند دوری بودن منعکس کننده پیشرفت یک نظام عملی است.

پژوهش علمی امری خود تحصیح کننده است:
 تعمیم های موقتی برای مسائل پژوهشی بگونه منطقی و تجربی آزمایش می شود اگر این تعمیم ها رد شود تعمیم های عملیاتی تازه ای تدوین، آزمایش می شود.

مشاوره انجام پروپوزال و پایان نامه ارشد و دکتری:
نوشتن پروپوزال و پایان نامه مانند هر کار عملی دیگر به تجربه نیاز دارد. اگر تنها با دانستن روش انجام تحقیق نتوانستید از پس انجام پایان نامه و پروپوزالتون برنیامدید و یا وقت کافی برای این کار ندارید کافی است با ما تماس حاصل فرمایید.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ