آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی

نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی

با استفاده از نمونه متغیرها و نمونه ویژگی های زیر در باب موضوعات علوم رفتاری می توانید راهنمای خوبی برای انتخاب موضوع و نوشتن پروپوزال ارشد روانشناسی داشته باشید.

نیاز:
نیاز، هر حالت شخص است که برای زندگی، رشد، بهزیستی واجب و ضروری است.

نیازهای فیزیولوژیکی:
نیازهای فیزیولوژیکی، دستگاه‌های زیستی (مدارهای عصبی مغز، هورمونها، اندامهای بدن) را در برمی گیرند.

نیازهای روانی:
نیازهای روانی، فرایندهای دستگاه عصبی مرکزی را در بر می‌گیرند.
 تفاوت نیازهای روانی ارگانیزمی و اکتسابی:
نیازهای روانی ارگانیزمی، فطری (ارثی) است و بین همه افراد یکسان است. نیازهای روانی اکتسابی، اکتسابی است و در هر فردی متفاوت است و در هر فرد به صورت ویژگیهای شخصیت وجود دارد که تجربه زندگی و سابقه‌ جامعه‌ پذیری هر فرد را نشان می‌دهد.

نیازهای کمبود:
هیجانهای منفی (هیجانهای مملو از تنش و سرشار از نوریت) را ایجاد می‌کنند (مثل اضطراب ـ ناکامی ـ استرس ـ درد.
نیازهای رشد:
نیازهای رشد، هیجانهای مثبت (مثل علاقه ـ لذت ـ سرزندگی) ایجاد می‌کنند
نظریه سایق هال:
نظریه سایق هال، محرومیت و کمبودهای فیزیولوژیکی حالتهای نیاز بدنی را بوجود می‌آورند که به نوبه خود سایق روانی را ایجاد می‌کنند

نیاز فیزیولوژیکی:
حالت کمبود زیستی را نشان میدهد (توصیف می‌کند) ـ نیازهای فیزیولوژیکی، در اثر کمبود بافتی و جریان خون ایجاد میشوند (مثلاً کم آبی ـ محرومیت غذایی ـ آسیب جسمانی)

سایق:
سایق اصطلاح روانی است و نه زیستی. تجلی هشیار یک نیاز زیستی زیر‌بنایی ـ ویژگی انگیزشی دارد زیرا رفتار را نیرومند و آن را هدایت می‌کند.
تعادل حیاتی:
گرایش بدن به حفظ حالت ثابت را بیان می‌کند.
پسخوراند منفی:
به توقف فیزیولوژیکی تعادل حیاتی اشاره دارد.

درون‌دادهای چند‌گانه:
یعنی سایق می‌تواند از چند منبع مختلف ناشی شود (درون دادها).
برون‌دادهای چندگانه:
یعنی سایق می‌تواند در چند روش رفتاری متفاوت ابراز شود (برون‌دادها)
مکانیزمهای درون ارگانیزمی:
تمام دستگاههای زیستی را شامل می‌شود (مراکز مغزی ـ دستگاه درون‌ریز- اندامهای بدن) که به طور هماهنگ در جهت برانگیختن، نگهداشتن و خاتمه دادن به نیازهای فیزیولوژیکی زیر‌بنایی سایق عمل می‌کنند.
مکانیزمهای برون ارگانیزمی:
تمام دستگاههای غیرزیستی را شامل میشوند (تأثیرات شناختی ـ محیطی ـ اجتماعی ـ فرهنگی)
درد ـ تشنگی ـ گرسنگی ـ میل جنسی، چهار حالت انگیزشی هستند که از نیازهای فیزیولوژیکی ناشی میشوند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ