آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / نوشتن پروپوزال ارشد حقوق

نوشتن پروپوزال ارشد حقوق

متغیر، فرضیه و نظریه از جمله بخشهای مهم و مختلف برای نوشتن پروپوزال ارشد حقوق است که باید درباره آن اصولی را بدانید و بتوانید اعمال زیر را انجام دهید.
 پژوهشگر بتواند:

 متغیر را تعریف کند.
متغیرها را دسته بندی کند.

در یک موضوع تحقیق، انواع متغیر را مشخص کند.

رابطه بین متغیرها را با رسم نمودار توضیح دهد.

یک مسئله تحقیق طرح و مقیاس های اندازه گیری را به صورت فرضی مشخص کند.

فرضیه را با ذکر مثالی تعریف کند.

 انواع فرضیه را در یک مسئله تحقیقی تحلیل کند.

 ویژگی های تدوین فرضیه را در چند فرضیه مطرح شده، مشخص کند.

 رابطه بین فرضیه و نظریه را توضیح دهد.
ابزارهای سنجش و گردآوری اطلاعات را تعریف کند.
 روایی و اعتبار را توضیح دهد.

عوامل موثر در روایی و پایایی را توضیح دهد.
مقیاس های اندازه گیری را تحلیل کند.

مقیاس های درجه بندی رفتار را توضیح دهد.

خطاها و اشتباهات متداول در درجه بندی رفتار را تعریف کند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ