آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / قیمت پروپوزال نویسی کارشناسی ارشد

قیمت پروپوزال نویسی کارشناسی ارشد

قیمت پروپوزال نویسی برای رشته های مختلف کارشناسی ارشد با توجه به موضوع و زمان با توافق مشخص می شود.
 برای انجام آزمون های آماری جهت آزمون فرضیه ها، در صورتی که نمونه گیری تصادفی باشد، توزیع نرمال باشد و متغیرها پیوسته باشد (مقیاس های فاصله ای و نسبی)، می توان از آزمون های پارامتری استفاده نمود.
 برخی از پژوهشگران برای اینکه بتوانند، در خصوص مقیاس های رتبه ای نیز از آزمون پارامتری (به جای آزمون ناپارامتری که نسبت به آزمون پارامتری ضعیف تر است) استفاده نمایند، به شرط وجود سایر شرایط، با تمهیداتی مقیاس رتبه ای را به مقیاس شبه فاصله ای تبدیل می نمایند.
اگرچه بسیاری از متخصصان مقیاس شبه فاصله ای را به حساب نمی آورند). به عنوان نمونه، اگر برای گزینه ی« تاچه اندزه به برنامه های مالی دوست اعتماد دارید»، گزینه های« خیلی زیاد، زیاد، تاحدودی، کم وهیچ» را در نظر بگیرید، در فرایند رتبه ای به خیلی زیاد نمره «1» و به هیچ نمره «5» اختصاص خواهد یافت.
 اما در فرایند تبدیل گزینه ی خیلی زیاد نمره «5» وبه هیچ نمره «1» اختصاص می یابد.
برای این منظور، چند گویه برای یک متغیر خاص طراحی می گردد وبعد نمره های آنها باهم جمع بسته شده و یک نمره ی واحد احراز می گردد. براین اساس، آزمون های پارامتری قابل اجرا خواهد بود .

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ