آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / سایت پروپوزال ارشد طراحی شهری

سایت پروپوزال ارشد طراحی شهری

در این سایت پروپوزال ارشد طراحی شهری و پایان نامه کارشناسی ارشد این رشته با هزینه ارزان مناسب نوشته می شود.

در پروپوزال و پایان نامه نحوه ارجاع منابع تابع روش خاصی است.

سازمان یا مؤسسه به منزله نویسنده:
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ. (۱۳۶۷).
از خرمشهر تا فاو، (چاپ اول)، تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

Times books (2005),the times comprehensive atlas of the word,11th edition, London.

کتاب بدون نام ناشر ومحل نشر:
خمینی،روح الله (بدون ذکر تاریخ)، حکومت اسلامی،(بی جا) و (بی نا).
مقاله از یک مجله :
قالب تنظیم اطلاعات مربوط به فهرست منابع در یک مجله به شرح زیر است:

نام خانوادگی (نویسنده)، نام (نویسنده)، سال نشر. (داخل پرانتز). عنوان مقاله، عنوان مجله، شماره، دوره، صفحه.
اگر اثر فاقد نویسنده باشد، سازمان محل انتشار به جای نویسنده نوشته می شود.
 نقیبی، سید ابوالقاسم. (۱۳۸۶). نظریه جبران مالی خسارت معنوی در حقوق اسلامی. نشریه مطالعات اسلامی، فصلنامه علمی وپژوهشی، دانشگاه فردوسی مشهد. شماره ۷۷، صص ۲۱۵-۱۸۱٫
 Kohlberg, etan(1987), Al-‘usul al-‘arba’umi’a, jerusalen studies in Arabic and islam, vol.10, pp,128-166

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ