آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / قیمت انجام پروپوزال ارشد مشاوره

قیمت انجام پروپوزال ارشد مشاوره

قیمت و تعرفه مشاوره انجام عالی و با کیفیت مطلوب پروپوزال مقطع تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری علوم تربیتی و مشاوره و راهنمایی و مشاوره مدرسه ای و شغلی و خانواده ای و توانبخشی امکان پذیر است .
نکات مشاوره ای تحقیق و پروپوزال:


تحقیقات علمی براساس ماهیت و روش :در این مبحث راجع به انواع روش های تحقیق براساس ماهیت و روش انجام انها پرداخته می شود به طور عام در رده تحقیقات کاربردی قرار می گیرند و اساس ویزگی ها ی گوناگون موضوع ها تحقیق نام ها مختلف به خود اختصاص می دهند .
روش تحقیقات تاریخی: در این روش هدف تجزیه وتحلیل و تعبیر وتفسیر رویدادهای گذشته به منظور کشف ویزگی ها ی عمومی ومشترک و درک بهتر رویدادهای مشابه در اینده می باشد این روش را به عنوان تحقیق بر مبنای اطلاعات قبلی نیز شناخته اند در این نمونه پزوهش ها دسترسی مستقیم به رویدادها وجود ندارد و نمیتوان انها را
درزمان حاضرمشاهده تجربه وازمایش نمود.بنابراین میتوان گفت که تحقیق تاریخی ازان دسته ازتحقیقاتی است که
برموضوعی معین که درگذشته ودریک مقطع زمانی مشخص اتفاق افتاده است.صورت می گیرد.
ازان جا که در
فاصله درزمان مشخص درگذشته رویدادهای به وقوع پیوسته وابزاری تکمیل گردیده است.بنابراین تلاش محقیق در
روش تحقیق تاریخی بران است که حقایق گذشته راازطریق جمع اوری اطلاعات ارزشیابی وبررسی صحت وستم
این اطلاعات ترکیب دلایل مستدل وتجربه وتحلیل انها به صورتی منظم وعینی ارا ئه کند. ونتایج پزوهش قابل دفاعی
رادرارتباط با فرض یافرض های ویزه تحقیق نتیجه بگیرد.
برای مثال ((بررسی تاریخی تعلیم وتربیت دردوره ی
صفوی ))رادرنظربگیرددرمحقق میتواند هدفی مانند(( اشنا یی با چگونگی تعلیم وتربیت دردوره ی صفوی))و
همچنین سوال هایی مانند ((ایا اساس تعلیم وتربیت دروه صفوی برپا یه اعتقا دات مذهبی استواربوده است))وایا((
تاچه اندازه شا هان صفوی به این اعتقا دات ادیان داشته اند رادرطرح تحقیقی خود عنوان کندبنا براین با توجه به این
هدف وسوال های محقق بایداطلاعات مستقل و معتبری دراین زمینه جمع اورد.تا بتواندنتایجی مرتبط بااین هدف و
سوال های چه درردچه درقبول انها ارائه دهد.((تایخی وهدف روش تحقیق تایخی مشخص کردن وتجزیه وتحلیل
رویدادهای گذشته می باشد ومنظورانها ازاین کارکشف ویزگی مشترک عمومی است که ازاین طریق به درک بهتر
رویداد.
ایندبرسنددراین روش ازمایش وتجربه به صورت مستقیم وجودنداردچراازرویدادهای گذشته استفاده میشود
بنابراین ازمایش مستقیم نمیتوان انجام داد.در این روش رویدادهای چون در دو زمان و بافاصله اتفاق می افتد محقق
اطلاعات راجمع اوری می کند و بعد ازانها را بررسی و ارزش یابی می کند سپس نتیجه گیری می کند .))
به این ترتیب میتوان هدف از مطالعه تاریخی را در سه اصل زیر بیان کرد

مطلب پیشنهادی

نرخ پروپوزال ارشد مدیریت

اگر هدف شما از طراحی یک پروپوزال مشخص شده و می دانید مثلا برای گرایش مدیریت از چه موضوعاتی بیشتر استقبال می شود انواع پروپوزال آماده جهت الگو برداری ارائه می شود که از نرخ مناسبی بهره دارند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ