آراد برندینگ
خانه / پروپوزال / موضوع پروپوزال ارشد حقوق خصوصی

موضوع پروپوزال ارشد حقوق خصوصی

قیمت و تعرفه مشاوره پیشنهاد موضوع و راهنمایی انتخاب عنوان برای پروپوزال مقطع تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری حقوق خصوصی و جزا و جرم شناسی و حقوق عمومی و خصوصی و بین الملل و دیگر گرایش های حقوق را از ما درخواست فرمایید .
نکات مشاوره ای تحقیق و پروپوزال:


تحقیق تجربی:دراین نوع تحقیقات محقق از طریق دست کاری محرک هاروش ها یاشرایط محیطی خاصی
چگونگی تاثیراین تغییرات راشرایط یارفتارنمونه موردمطالعه وبررسی قرارمی دهد.اگاهی محقق ازامکان تاثیر
عوامل دیگربرنتایج تحقیق اوراموظف می سازدکه در کنترول این عوامل ناخواسته دقت کندوبه طریق نفوذآن ها
راازبین ببردتابتواندبا قاطیعت و عینیت بیشتر نتایج مورد نظررا دوباره رابطه بین عوامل دست کاری شده واثرات انها به دست اورد این گروه از تحقیقات معمولا در مطالعات علوم فیزیکی وبیولوزیکی استفاده می شود با وجود این به دلیل
این که این گونه طرح ها و استنباط رابطه علیت یاری نموده و مدلی منطقی ارائه می سازد.دربرخی از رشته ها علوم اجتماعی مانند مدیریت روان شناسی اجتماعی ونظایر ان تحقیق تجربه نقش ارزنده ای یافته است مثلا دربرخی از موارد درشرایط غیرازمایشگاهی مانند کلاس درس که عوامل یا متغییرها تاحدی قابل کنترل اند انجام تحقیق تجربی علمی ومفید است هدف انی این پزوهش پیش بینی وقایع در شرایط تجربی است.
درحالی که هدف غایی ان تعمیم یافته ها ونتایج حاصل از مطالعه و بررسی روابط متغییرها مورد تجزیه به گروهی بزرگ تر و وسیع تر و خارج از محیط ازمایشگاهی و تجربه ای است درتحقیق محقق به منظور کشف روابط علت و معلول یک یا چند گروه را به عنوان گروه یا گروه های تجربی
تحت شرایط خاصی قرار می دهد.ونتایج رابانتایجی که ازیک یاچند گروه یا گروه های گواه یا شاهد که تحت این شرایط
نبوده اند.مقایسه می کند و نتایجی رادر مورد روابط بین شرایط خاص و مورد نظر در تجربه و تغییرات حاصل از ان اخذ
می کند مثال های زیر این مفهوم راروشن می کند بررسی ومطالعه اثرات و روش مختلف اموزش درس امار دریک کلاس دوره ی لیسانس یکی از دانشگاه های دولتی کشور بااستفاده از گروه تجربی و گروه شاهد بررسی ومطالعه اثرات
یک برنامه اموزشی بر نظرات دانشجویان دانشگاه ((الف))درمورد خطرات استعمال مواد مخدر با استفاده از گروه تجربی و گروه شاهد تحقیق تجربی دارای ویزگی هایی به شرح زیر است :کنترول شدیدمتغیرهاوایجادشرایط تجربی ازطریق
کنترول شدید متغیرهاوروش تصادفی انتخاب نمونه ها دراین نوع پزوهش معمولاگروهی به عنوان شاهدبرای مقایسه
باگروه تجربی مورداستفاده قرارمی گیرد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پروپوزال برق

اگر شما دانشجوی برق هستید و برای انجام کار روی پروپوزال های پژوهشی با مشکل مواجه می شوید می توانید در کنار مراکز خدماتی به فعالیت خود سرعت ببخشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ